محمد علی کاظمی

رئیس هیئت مدیره

تینا کاظمی

مدیر عامل

رویا کاظمی

نایب رئیس هیئت مدیره